Nirvana  Health  Retreat

Where it's all about you

Gwen Baijens

19142888_866171446863770_1357314441550074363_o
19142888_866171446863770_1357314441550074363_o
22045643_924435641037350_6126808718645585152_n
22045643_924435641037350_6126808718645585152_n
13507124_670704959743754_8494260862894627525_n
13507124_670704959743754_8494260862894627525_n


Gwen is lifestyle coach. Ze helpt je bewuster te worden van voeding, sport en ontspanning dmv yoga, massages en voedingsadvies. Tijdens de retreats zal Gwen dan ook met veel passie en plezier de yoga lessen verzorgen. Daarnaast maakt zij alle stramme en stijve spieren in het lichaam los door middel van sport en ontspanningsmassage om zo tot volledige innerlijke en lichamelijke rust te komen. Haar yoga lessen kunnen gevolgd worden door zowel beginnende yogi's als gevorderde yogi's.

Haar specialiteiten zijn:

Do-In Yoga;

Do-In betekend ‘de weg naar binnen’ de weg die leidt naar persoonlijke groei en ontwikkeling. 

Yin Yoga;

In de Yin Yoga blijf je 3 tot 5 minuten in een bepaalde houding. Het is als een meditatie in een yogahouding. Iedere les heeft een thema met een bepaald aandachtsgebied. In de diepere lagen van je lichaam ontwikkel je flexibiliteit. 

Vinyasa Yoga;

Dit is een vloeiende vorm van yoga, alle bewegingen worden op het ritme van de ademhaling uitgevoerd. Er is een voortdurende focus op ademhaling en beweging. In een zacht flow worden de bewegingen aan elkaar gekoppeld.Ontmoet onze Yogi Gwen tijdens Nirvana Health Retreat weken in Griekenland.

 De Intuitieve massage; 

waarbij met behulp van warme olie, strijkingen en knedingen het lichaam verder tot een nog  intensere ontspanning wordt gebracht.

De Integratieve massage; 

Is om het lichaam weer in balans  te brengen en eventuele blokkades op te  heffen. Integratieve massage is een mix tussen intuitieve massage en polariteits massage en is bij uitstek een verwenpakket voor je body en mind.

Gwen is our lifestyle coach. She helps you become more aware of nutrition, sports and relaxation through yoga, massage and nutrition advice. 

During the retreat, Gwen will take care of yoga classes with lots of passion and pleasure. In addition, she removes all tight and stiff muscles in the body through sports and relaxation massage to achieve complete inner and physical rest. Her yoga classes can be followed by both beginner and advanced yogis.

Her specialties are: 

Do-In Yoga; 

Do-In means "the way in" the path that leads to personal growth and development. 

Yin Yoga; 

In the Yin Yoga, you stay 3 to 5 minutes in a certain attitude. It's like a meditation in a yoga posture. Each lesson has a theme with a particular area of ​​focus. In the deeper layers of your body, you develop flexibility. 

Vinyasa Yoga; 

This is a smooth form of yoga, all movements are performed on the rhythm of breathing. There is an ongoing focus on breathing and movement. In a soft flow, the movements are linked together. Meet our Yogi Gwen during Nirvana Health Retreat weeks in Greece. 

The Intuitive Massage ; 

With the help of hot oil, ironing and kneading, the body is further enhanced to provide even more relaxation. 

The Integrative Massage; 

Is to balance the body and eliminate any blockages. Integrated massage is a mix of intuitive massage and polarity massage and is a treat for your body and mind.


Awring Shaways

 

Awring geeft concentratie meditatie (objectgerichte fase en objectvrije fase), transcendente meditatie en hindoeïstische meditatie en mindfulness. Bij concentratie meditatie wordt de aandacht gevestigd op een object, beeld of geluid, bijvoorbeeld (een) god een kaarsvlam, de ademhaling, of elementen uit de natuur. Ocean drum meditaties worden ook gegeven door Awring tijdens onze retreats.

Awring geeft ook Indiase hoofd massage en chakra healing tijdens onze retreats mocht er behoefte naar zijn. 

Transcendente meditatie;

 verschilt van contemplatie en concentratie in de zin dat ze zich niet richt op het niveau van betekenis,  zoals bij contemplatie, maar ook geen concentratie gebruikt. Veelal wordt de aandacht moeiteloos gericht op een vehikel, een klank, die de geest als vanzelf naar binnen doet keren. Dat naar binnen keren leidt uiteindelijk tot een overstijgen, transcenderen van zelfs de meest geringe gedachten activiteit. Vandaar de naam Transcendente Meditatie. Dit naar binnen keren van de geest heeft een paralelle werking in het lichaam, waarbij diepe ontspanning wordt ondergaan.  

Ocean drum meditatie:

 Is een klankreis meditatie die door Nirvana health Retreat verzorgt wordt. Net als de Zaphir's en Koshi Windchimes, worden oceandrums vaak het meest gewaardeerd door de toeschouwers. Met een oceandrum kan je het geluid van de zee nabootsen. Een oceandrum geeft het effect alsof je met een bootje midden op ze licht. Een geleidde meditatie kan je mee op reis nemen, zodat je op een ver strand loopt, terwijl je in werkelijkheid op een meditatiematje op de grond ligt. Met een oceandrum kunnen we werkelijk het geluksgevoel krijgen alsof we op het strand liggen of dat we met een boot op zee zitten of dat we aan het zwemmen zijn.

Mindfulness;

Of aandachttraining, is het tegenovergestelde van leven op de automatische piloot. U komt dichterbij uw gevoel, zonder erover te oordelen of er direct gevolg aan te geven. U aanvaardt de situatie zoals hij is en creëert zo ruimte om problemen van een andere kant te bekijken. Door dit proces te trainen, leeft u intenser en kunt u tegelijkertijd makkelijker ontspannen.

Awring gives concentration meditation (object-oriented phase and object-free phase), transcendent meditation and Hindu meditation and mindfulness.    In concentration meditation, attention is focused on an object, image or sound, for example (a) god, a candle flame, the respiration, or elements of nature. Also Ocean drum meditation is given during our retreats by Awring. 

Awring has also masterd the art of giving Indian Head massage and Chakra healings which will be giving on request during our retreats.

 Transcendent meditation;

 differs from contemplation and concentration in the sense that it does not focus on the level of meaning, as in contemplation, but also uses no concentration.

 Usually attention is focused effortlessly on a vehicle, a sound that turns the mind into its own accord. 

Inwarding ultimately leads to a transcending, transcending even the smallest thought activity. Hence the name Transcendent Meditation. This inward of the mind has a parallel effect in the body, undergoing deep relaxation.

Ocean drum meditation;

Is a soundtrack meditation organized by Nirvana Health Retreat. Like the Zaphir's and Koshi Windchimes, oceandrums are often appreciated by the spectators. With an ocean room you can mimic the sound of the sea. 

An oceandrum gives the impression that you light a boat in the middle of them. A guided meditation can take you along so you walk on a long beach, while in fact you are on the ground with a meditation mat. The same happens when we use sounds during a meditation. With an ocean front room, we can really feel like we are on the beach or we're on a boat by the sea or swimming.

Mindfulness; 

Or attention training, it is the opposite of life on the auto pilot. You get closer to your feelings without judging whether to indicate immediate effect. You accept the situation as he is and creates enough space to view problems from another side. By training this process, you live more intense and at the same time you can relax easily.

 

 

Kom en verwen jezelf